Nový projekt rozvojovej pomoci

06.09.2023
Nový projekt rozvojovej pomoci

Projekt rozvojovej pomoci SR SAMRS/2023/GE/1/4 “Podpora zavedenia systému triedeného zberu odpadov v Gruzínsku” získal finančnú dotáciu na implementáciu. Celková dotácia poskytnutá z programu SlovakAid je 94 578,50 EUR. Gruzínskemu partnerovi bude z toho poskytnutá čiastka 70 319,00 EUR.

Projekt Pilotný projekt na zlepšenie triedeného zberu odpadov z obalov a zvyšovanie povedomia o triedenom zbere odpadov z obalov je zameraný na zlepšenie obecného odpadového hospodárstva v samospráve Chašuri, mestskom sídle Surami. Projekt koordinuje Regionálne centrum Bazilejského dohovoru odboru výskumu a medzinárodnej spolupráce SAŽP. Zmluvu podpísal generálny riaditeľ SAŽP a riaditeľ SAMRS Tomáš Bokor.

Hlavným cieľom projektu je podpora samosprávy Chašuri pri implementácii vnútroštátnych legislatívnych a politických požiadaviek v oblasti obecného odpadového hospodárstva. Vzhľadom na povinnosť obce zaviesť a prevádzkovať systém separovaného zberu odpadov sa bude klásť osobitný dôraz na vytvorenie a  prevádzkovanie triedeného zberu odpadov so zameraním na plastový odpad z obalov v pilotnom území mestského sídla Surami, ktorý bude v súlade s environmentálnymi, legislatívnymi a miestnymi požiadavkami a zároveň bude ekonomicky udržateľný aj po skončení projektu. Zároveň bude systém doplnený do Plánu odpadového hospodárstva samosprávy Chašuri ako základného strategického dokumentu samosprávy pre odpadové hospodárstvo. Zavedenie triedeného zberu bude sprevádzané adekvátnymi vzdelávacími a informačnými aktivitami.


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.