Obnov dom mini: Výzva pre stavebné firmy

22.05.2024
Obnov dom mini: Výzva pre stavebné firmy

Slovenská agentúra životného prostredia a Ministerstvo životného prostredia SR pripravujú novú dotačnú schému Obnov dom mini, zameranú na podporu čiastkovej obnovy rodinných domov pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou.

V rámci prípravy výzvy Obnov Dom Mini pripravuje SAŽP databázu stavebných firiem a živnostníkov, ktorí sú schopní realizovať práce ako zateplenie častí stavebných konštrukcií, výmena okien a dverí, výmena zdroja tepla či inštalácia vybraných obnoviteľných zdrojov energie. 

Každý, kto má záujem byť súčasťou tejto výzvy a ponúknuť svoje služby pre domácnosti hľadajúce renováciu, sa môže zaregistrovať elektronicky na webovom sídle Obnov dom

Zoznam podnikateľských subjektov nie je právne záväzný a má výlučne informatívny charakter, slúži ako pomôcka pre žiadateľov pri výbere dodávateľov a zhotoviteľov. Žiadatelia o dotáciu sa môžu rozhodnúť aj pre iného dodávateľa neuvedeného v tomto zozname podľa vlastného uváženia, ktorý má oprávnenie na výkon danej činnosti. Slovenská agentúra životného prostredia nie je v žiadnom záväzkovo-právnom vzťahu so subjektmi uvedenými v príslušnom zozname. Práva a povinnosti žiadateľa a dodávateľa a zhotoviteľa budú predmetom ich vzájomnej dohody.

Pilotná výzva podporí z prostriedkov REPowerEU čiastočnú obnovu najmenej 3 060 rodinných domov. Na čiastkovú obnovu bude poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške maximálne 10 000 eur, ktorý bude čiastočne vyplatený aj pred obnovou. 

Oprávnenými žiadateľmi budú fyzické osoby, ktoré splnia podmienku ohrozenosti energetickou chudobou podľa vopred určených ekonomických indikátorov, ktoré budú stanovené v spolupráci s relevantnými orgánmi. Obnov dom mini bude cielený do oblasti Banskobystrického samosprávneho kraja a Košického samosprávneho kraja. Zameranie sa na domácnosti ohrozené energetickou chudobou zvýši dostupnosť obnovy aj pre domácnosti, ktorým finančná a sociálna situácia neumožňuje zapojenie sa do štandardných výziev Obnov Dom.


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.