Ostrovy života

02.05.2024
Ostrovy života

Biologická rozmanitosť – biodiverzita na Slovensku sa vzhľadom na pestrú škálu biotopov vyznačuje vysokým počtom druhov rastlín a živočíchov. Na našom území bolo doposiaľ popísaných viac ako 11 200 druhov rastlín a viac ako 28 800 druhov živočíchov. Napriek uvedeným číslam, čelíme faktu, že z mnohých druhov z roka na rok ubúda (lastovička domová, mak vlčí), a mnohé sa úplne vytrácajú (nevädza poľná, korytnačka močiarna). 

Veľký vplyv na biodiverzitu majú aj zmeny vo využívaní pôdy (napr. odlesňovanie, intenzívne poľnohospodárstvo, urbanizácia), ťažba prírodných zdrojov a surovín, znečistenie a invázne druhy. Viaceré, donedávna ešte bežné druhy, sa stávajú z hľadiska svojej existencie ohrozenými.   

Úbytok biodiverzity sa úzko spája aj so zmenou klímy. Negatívne na ňu vplýva nárast priemernej teploty vzduchu, zvýšený počet letných dní (nad 25 °C), častejší výskyt vĺn horúčav, pokles relatívnej vlhkosti vzduchu, premenlivosť zrážkových úhrnov, výskyt prívalových dažďov, extrémne poveternostné situácie, zvýšená prašnosť spôsobená suchom a pod. Spomenuté javy so sebou prinášajú rôzne negatívne dôsledky na biodiverzitu, ako sú: posun vegetačných pásiem a stupňov, zníženie odolnosti ekosystémov, poškodenie vegetácie vplyvom sucha, zmena životných podmienok rastlín a živočíchov, zmeny v raste a stavbe tela druhov, výskyt nových chorôb a škodcov, šírenie inváznych a nepôvodných druhov, zmeny vo vzájomnej závislosti druhov (vzťahy predátor – korisť, rastlina – opeľovač, symbióza, izolácia, úbytok možností na migráciu, vyhynutie zraniteľných druhov a rozšírenie odolných druhov), zmeny v geografickom rozmiestnení druhov sa dotknú najzraniteľnejších a úzko špecializovaných druhov (endemitov a reliktov) a ďalšie.

Na prispôsobovanie sa dôsledkom zmeny klímy slúžia rôzne adaptačné opatrenia. Ich aplikovaním môžeme výrazne prispieť k podpore biodiverzity a zlepšeniu klimatických pomerov vo svojom blízkom okolí – v areáli školy, záhrade alebo obecnom parku.

Adaptačné opatrenia typovo rozdeľujeme na: a) sivé (stavebno-technického charakteru, ako je tienenie, aplikácia odrazových povrchov, priepustné povrchy), b) zelené (zvyšovanie podielu zelene, strešné záhrady, zelené fasády), c) modré (revitalizácia tokov a mokradí, vytváranie dažďových záhrad), d) mäkké (zmena správania obyvateľov, systémy varovania, hospodárske stimuly).  Viac informácií tu: Adaptácia SR na zmenu klímy.

Podľa prostredia, kde sú adaptačné opatrenia na zmenu klímy a podporu biodiverzity aplikované, ich môžeme rozlíšiť na opatrenia vhodné pre urbanizované alebo neurbanizované prostredie: 

Urbanizované prostredie Neurbanizované/vidiecke prostredie 
výsadba solitérov a malých spoločenstiev stromov na verejných priestranstvách s lokálnym ochladzovacím účinkomvýsadba lesnej a nelesnej drevinovej vegetácie
budovanie vnútroblokovej zelene na zabezpečenie dobrej mikroklímybudovanie mokradí, revitalizácia existujúcich mokradí a rašelinísk
budovanie dažďových záhrad zachytávanie zrážkovej vody 
umiestnenie malých hmyzích domčekovbudovanie hmyzích hotelov
zakladanie produkčných/komunitných mestských záhrad s napájadlamizaloženie lúky alebo záhonu s lúčnymi kvetmi 
budovanie vegetačných striech a zelených stien umiestňovanie napájadiel pre vtáky a hmyz
využívanie priepustných povrchov výsadba biokoridorov, vetrolamov a pod. 
ponechanie nekosených divých kútovstarostlivosť o stromy v krajine 

 (Zdroj: Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie)

Každý z nás je dôležitý. Práve jednotlivec, realizáciou praktických aktivít, dokáže podporiť miestnu biodiverzitu a ovplyvniť mikroklímu miesta, kde žije. K takýmto aktivitám patrí aj tvorba tzv. ostrovov života – prvkov na podporu biodiverzity (zakladanie lúk a lúčnych porastov, ponechanie „kúskov divočiny“, hmyzie hotely, búdky pre vtáky a netopiere, plechovkové a črepníkové hávedníky, napájadlá pre vtáky a hmyz, úkryty pre živočíchy, suché múriky, kŕmidlá) a tiež rôzne dobrovoľnícke aktivity (orezávanie, výsadba a ošetrovanie stromov, kosenie lúk, zakladanie biopásov v poľnohospodárskej krajine). 

Ostrovy života je možné vytvárať aj z upcyklovaných materiálov, ktoré sú v domácnosti alebo vo dvore už nepotrebné. Živočíchy a rastliny sa za starostlivosť odvďačia svojou prítomnosťou, spevom, vôňou či krásou. Ostrovy života je možné budovať a zakladať nielen v záhrade, ale aj na školskom pozemku, kde výborne poslúžia ako praktické výučbové plochy využiteľné nielen v prírodovedných predmetoch. 

 

 

VÝZVA NA MÁJ:

Strata biodiverzity je problémom, ktorý sa bezprostredne dotýka každého človeka. Jednoznačne preto treba zvyšovať informovanosť o tom, ako konkrétne biodiverzita súvisí s našimi životmi a ako prakticky vieme prispieť k jej ochrane – na svojich balkónoch, v záhradách, školách a pracoviskách, obciach a mestách. 

Výzva: Kúpele pre vrabce 

Potešte operených obyvateľov vašich záhrad a doprajte im osviežujúce kúpele. Zostrojením takéhoto ostrova života poskytnete vrabčiakom vo vašej záhrade napájadlo i bazén na kúpanie v jednom. 

  1. Zostrojte kúpeľ pre vrabce, ale aj iné vtáčiky. Inšpirujte sa návodom na internete.
  2. Kúpeľ umiestnite na záhrade, balkóne či pred domom na vyvýšenom mieste.
  3. Nezabudnite pravidelne dopĺňať vodu a kontrolovať jej čistotu.
  4. Pošlite nám fotku svojho kúpeľa a krátku správu o jeho návštevníkoch.

 

Viac informácií o výzve a o postupe registrácie tu: https://www.ewobox.sk/sazp/klimatyzuj-sa/vytvaram-ostrovy-zivota 


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.