Podávanie žiadostí na podporu zo Zeleného vzdelávacieho fondu je PREDĹŽENÉ

Podávanie žiadostí na podporu zo Zeleného vzdelávacieho fondu je PREDĹŽENÉ

Vážení žiadatelia,

pre vysoký záujem o finančnú podporu zo Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF) 5/2023 formou dotácie z Environmentálneho fondu, Sekretariát ZVF predlžuje termín na podanie žiadosti do 25. mája 2023.

Cieľom Zeleného vzdelávacieho fondu je podporiť rozvoj environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na území Slovenskej republiky prostredníctvom presadzovania princípov spoločnej zodpovednosti a priama podpora vybraných aktivít všeobecne prospešných pre oblasť podpory environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Dňa 27. februára 2023 Environmentálny fond zverejnil Špecifikáciu činnosti podpory formou dotácie na rok 2023 pre oblasť ZVF v zmysle § 4 ods.1 písm. c) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Svoje projektové zámery môžete podávať prostredníctvom webovej aplikácie, pričom bližšie informácie k samotnej žiadosti, povinným prílohám nájdete v Usmernení pre žiadateľov o poskytnutie podpory zo ZVF formou dotácie z Environmentálneho fondu.

Viac informácií nájdete na webovom sídle ZVF: https://zelenyvzdelavacifond.sk/

 

Vytlačiť