Pripomíname si Medzinárodný deň biodiverzity

22.05.2024
Pripomíname si Medzinárodný deň biodiverzity

Medzinárodný deň biodiverzity oslavuje svet už od roku 2000. Je príležitosťou pripomenúť si, aký význam má pre ľudskú spoločnosť aj planétu biodiverzita, teda prírodné bohatstvo zahrňujúce rozmanitosť všetkých génov, druhov i ekosystémov. Biologickú rozmanitosť u nás i vo svete však čoraz viac negatívne ovplyvňujú rôzne faktory. Svoj podiel na úbytku biodiverzity má aj zmena klímy.

Pôvodcom negatívnych dôsledkov na biodiverzitu sú zmeny vo využívaní pôdy, znečistenie prostredia, ťažba prírodných surovín a tiež zmena klímy. Kombinácia týchto faktorov spôsobuje, že z mnohých druhov z roka na rok ubúda a mnohé sa úplne vytrácajú. Viaceré, donedávna ešte bežné druhy, sa stávajú z hľadiska svojej existencie ohrozenými.

Cieľom Medzinárodného dňa biodiverzity je informovať verejnosť a zvýšiť povedomie spoločnosti o problémoch, ktorým biologická rozmanitosť vo svete i u nás čelí. Upriamuje tiež pozornosť na riešenia, ktoré môžu byť globálne alebo lokálne. Do osvetovej kampane sa pravidelne zapája aj Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá v tento deň pravidelne organizuje pohybovo-vedomostnú environmentálnu súťaž Hypericum v prírodnom areáli Strediska environmentálnej výchovy Dropie. Témou aktuálneho 24. ročníka sú prírodné, kultúrne a historické jedinečnosti Dolného Žitného ostrova a Podunajského regiónu. Žiaci II. stupňa základných škôl si tak overia svoje poznatky v oblasti biodiverzity mokradí či lužných lesov.

Pre návštevníkov areálu SAŽP v Banskej Bystrici sme si pripravili novú pátraciu hru o klíme a biodiverzite, k dispozícii bude od 22. mája. Na jednotlivých stanovištiach čakajú na súťažiacich vedomostné zadania, za ktoré zbierajú písmená do záverečnej tajničky. Cieľom tejto hry je previesť účastníka areálom SAŽP a ukázať mu opatrenia, ktoré agentúra robí k zmierneniu zmeny klímy a k podpore biodiverzity. Počas celého mája je zároveň otvorená online výzva z výchovno-vzdelávacej kampane KlímaTYzuj sa. Prostredníctvom aktuálnej témy upozorňuje na úbytok biodiverzity a navrhuje riešenia, ako tento stav zvrátiť, napríklad vybudovaním kúpeľa a napájadla pre vrabce či umiestňovaním hmyzích hotelov vo svojom okolí.

Viac informácií k jednotlivým aktivitám je zverejnených na webovom sídle SAŽP: https://www.sazp.sk/. 


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.