Regionálne workshopy venované kvalite ovzdušia

14.05.2024
Regionálne workshopy venované kvalite ovzdušia

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a ďalšími partnermi projektu LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia pripravili na máj tri workshopy zamerané na kvalitu ovzdušia pre zástupcov samospráv z Košického, Žilinského a Banskobystrického samosprávneho kraja. Workshopy sa budú konať 16. 05. v Košiciach, 20. 05. v Žiline a 30. 05. v Banskej Bystrici. 

Zámerom organizátorov je vytvoriť  priestor pre výmenu informácií a skúsenosti s cieľom predchádzať a obmedzovať znečisťovanie ovzdušia na regionálnej a lokálnej úrovni, a tým zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľov obcí a miest škodlivým vplyvom látok nachádzajúcich sa v ovzduší. 

Tematické zameranie workshopov:

  • Kvalita ovzdušia v regióne a zlepšenie kvality ovzdušia pri zmene vykurovacích zariadení
  • Šírenie osvety v obci
  • Aplikačná prax zákona o ochrane ovzdušia a jeho vykonávacích vyhlášok  vo vzťahu k malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
  • Príklady dobrej praxe pri znižovaní emisií do ovzdušia z vykurovania v domácnostiach
  • Finančné zdroje – prehľad dostupných a pripravovaných finančných mechanizmov

Konkrétne témy a prihlásenie na workshopy nájdete na webe populair.sk: 


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.