Seminár pre zamestnancov štátnej vodnej správy k aktuálnym zmenám v legislatíve

Seminár pre zamestnancov štátnej vodnej správy k aktuálnym zmenám v legislatíve

V dňoch 24. – 25. 05. 2023 sa v Demänovskej doline, v Jasnej, uskutočnil seminár k zmenám v legislatíve v oblasti vodného hospodárstva. Seminár bol prioritne určený zamestnancom štátnej vodnej správy. Jeho cieľom bola vzájomná výmena skúseností a konzultácie medzi výkonnými orgánmi štátnej správy a samotnými tvorcami legislatívy k uplatňovaniu v súčasnosti platných ustanovení novelizovaného zákona o vodách a s ním súvisiacich predpisov.

Nosnými témami seminára boli zmeny vo vodnom zákone účinné od 01. 05. 2023 a ich aplikácia v praxi; 10 rokov povinností prehodnotenia zdrojov podzemných vôd a súčasná legislatíva súvisiaca s geologickým prieskumom; problematika malých čistiarní odpadových vôd.

Na seminári sa zúčastnilo 181 zamestnancov štátnej vodnej správy (okresných úradov a okresných úradov v sídle kraja). Prednášky a odpovede na otázky v rámci diskusií zabezpečovalo 10 zástupcov sekcie vôd a sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR, vrátane generálneho riaditeľa sekcie vôd, riaditeľa odboru manažmentu povodí a ochrany pred povodňami a riaditeľky odboru štátnej vodnej správy a rybárstva. Druhý deň seminára odznela odborná prednáška pod vedením zástupcu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave venovaná domovým čistiarňam odpadových vôd, vrátane koreňových čistiarní odpadových vôd.

Tohtoročný seminár ukončil cyklus šiestich seminárov pre zamestnancov štátnej vodnej správy, ktoré boli od roku 2018 realizované Slovenskou agentúrou životného prostredia v rámci Národného projektu „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“.

Za úspešný priebeh všetkých seminárov, ich odbornú hodnotu a praktický prínos patrí poďakovanie najmä odboru štátnej vodnej správy a rybárstva MŽP SR, všetkým prednášajúcim a v neposlednom rade všetkým zástupcom okresných úradov, Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., a iným, ktorí sa seminárov zúčastňovali a aktívnymi príspevkami, otázkami, podnetmi a návrhmi vstupovali do diskusií, čím napomáhali vzájomne sa podporovať v úsilí ochraňovať vodné zdroje a dohliadať na ich rozumné a udržateľné využívanie.

Fotogaléria

Seminár pre zamestnancov štátnej vodnej správy k aktuálnym zmenám v legislatíve

Seminár pre zamestnancov štátnej vodnej správy k aktuálnym zmenám v legislatíve

Ďalšie novinky

Nakupujem, teda som

4. 3. 2024

Nakupujem, teda som

Všetci nakupujeme podľa nejakých preferencií – s ohľadom na cenu, zvyk, praktickosť, čas. Častokrát však pritom zabúdame na ekologický aspekt. Neuvedomujeme si, že nakupovanie negatívne prispieva ku zmene klímy. Obsah našich nákupných košov sa neraz mení na obsah smetných košov. Veľa napovedajú aj aktuálne čísla, podľa údajov Štatistického úradu SR sme v roku 2022 na Slovensku vytvorili 2,6 mil. ton komunálneho odpadu. Je to priemerne 478 kg na osobu, čo predstavuje približne 1,3 kg odpadu na deň.
Verejné pripomienkovanie

1. 3. 2024

Verejné pripomienkovanie

Zapojte sa do pripomienkovania revidovaného návrhu osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky "Environmentálne vhodný produkt" pre skupinu produktov "Tuhé ušľachtilé palivá z biomasy". Materiál je vypracovaný v zmysle zákona č. 469/2002 Z. z.  o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov. 
SAŽP na Circular Summit po prvýkrát v Bratislave

28. 2. 2024

SAŽP na Circular Summit po prvýkrát v Bratislave

V Bratislave sa konal Circular Summit po prvý raz v histórii. V priestoroch Mlynice sa stretlo až 240 účastníkov, prebiehalo 5 inšpiratívnych panelových diskusií a 4 podnetné workshopy. V programe mala zastúpenie aj SAŽP prostredníctvom workshopu o zelenom verejnom obstarávaní, ktorý viedol odbor environmentálneho manažérstva v spolupráci s Circular Shield. Účastníci sa oboznámili s možnosťami, podmienkami a výhodami zeleného verejného obstarávania, ako aj súvisiacim environmentálnym značením, pričom si rozšírili rozhľad o širokú škálu príkladov z praxe.