Stretnutie národných komisií geoparkov krajín V4

24.05.2023
Stretnutie národných komisií geoparkov krajín V4

Pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine sa pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Medzirezortnej komisie Siete geoparkov Slovenskej republiky, Slovenskej agentúry životného prostredia a Slovenského banského múzea uskutočnilo 9. – 11. mája 2023 rokovanie zástupcov národných komisií geoparkov krajín V4 v historických priestoroch Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici.

Geoparky sú dôležité územia nielen z hľadiska geologického (neživá príroda) a biologického (živá príroda) výskumu, ale aj z hľadiska archeológie, banskej geológie, kultúry, histórie a etnografických špecifík a rozmanitostí (kultúrna zložka krajiny). Sú zriaďované v súlade so stratégiou udržateľného rozvoja, ponúkajú výskumný potenciál, pomáhajú propagovať environmentalistiku a uľahčujú vzdelávanie. Geoparky podporujú miestny rozvoj v zmysle nových hospodárskych a kultúrnych regionálnych aktivít (prírode blízky a udržateľný cestovný ruch) a zároveň pomáhajú chrániť a zachovávať geodiverzitu a biodiverzitu.

Rokovanie zástupcov národných komisií geoparkov krajín V4 otvoril a viedol predseda Medzirezortnej komisie siete geoparkov SR Patrik Pachinger s cieľom vytvoriť rámec dlhodobej a stabilnej spolupráce v oblasti zakladania, fungovania a rozvoja moderných území, ktoré geoparky v jednotlivých krajinách predstavujú. Týmto tematickým zameraním bolo dané rokovanie mimoriadne unikátne, čím sa podarilo prezentovať nielen geoparky Slovenska, ale aj jeho výnimočnú geodiverzitu.

Súčasťou rokovania boli aj odborné terénne exkurzie v území Banskoštiavnického geoparku, počas ktorých mali možnosť účastníci navštíviť expozície geoparku vybudované tak v exteriéroch, ako aj interiéroch významných partnerov. Boli nimi napr. Náučná geologická expozícia v priestoroch Banského múzea v prírode, Náučný geologický chodník Paradajs, Expozícia baníctva na Slovensku, či Expozícia virtuálnej reality.

Zástupcovia národných komisií geoparkov krajín V4 záverom rokovania pristúpili k slávnostnému aktu podpísania memoranda o spolupráci geoparkov krajín Vyšehradskej skupiny, čím položili základy ďalšej významnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a jej najbližšími susedmi.

Pri tejto príležitosti bola predstavená i odborná, populárno-náučná publikácia Geotopy Banskoštiavnického geoparku – vulkanizmus a stavba územia. Prostredníctvom prehľadných popisov, doplnených názornými grafickými a mapovými ilustráciami, predstavuje geotopy, ktoré vzbudzujú u čitateľa túžbu navštíviť danú lokalitu. Jej záverečná časť obsahuje zhrnutie poznatkov o stavbe výnimočného, impozantného Štiavnického stratovulkánu. To umožňuje pochopiť zložitosť geologickej stavby dotknutého územia z pohľadu vývoja v dávnej minulosti, ako aj stavu v súčasnosti.

Viac informácií tu:

https://www.geopark.sk/geoparky-a-slovenske-predsednictvo-vo-vysehradskej-skupine-rokovanie-zastupcov-narodnych-komisii-geoparkov-krajin-v4/


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.