Stretnutie národných komisií geoparkov krajín V4

Stretnutie národných komisií geoparkov krajín V4

Pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine sa pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Medzirezortnej komisie Siete geoparkov Slovenskej republiky, Slovenskej agentúry životného prostredia a Slovenského banského múzea uskutočnilo 9. – 11. mája 2023 rokovanie zástupcov národných komisií geoparkov krajín V4 v historických priestoroch Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici.

Geoparky sú dôležité územia nielen z hľadiska geologického (neživá príroda) a biologického (živá príroda) výskumu, ale aj z hľadiska archeológie, banskej geológie, kultúry, histórie a etnografických špecifík a rozmanitostí (kultúrna zložka krajiny). Sú zriaďované v súlade so stratégiou udržateľného rozvoja, ponúkajú výskumný potenciál, pomáhajú propagovať environmentalistiku a uľahčujú vzdelávanie. Geoparky podporujú miestny rozvoj v zmysle nových hospodárskych a kultúrnych regionálnych aktivít (prírode blízky a udržateľný cestovný ruch) a zároveň pomáhajú chrániť a zachovávať geodiverzitu a biodiverzitu.

Rokovanie zástupcov národných komisií geoparkov krajín V4 otvoril a viedol predseda Medzirezortnej komisie siete geoparkov SR Patrik Pachinger s cieľom vytvoriť rámec dlhodobej a stabilnej spolupráce v oblasti zakladania, fungovania a rozvoja moderných území, ktoré geoparky v jednotlivých krajinách predstavujú. Týmto tematickým zameraním bolo dané rokovanie mimoriadne unikátne, čím sa podarilo prezentovať nielen geoparky Slovenska, ale aj jeho výnimočnú geodiverzitu.

Súčasťou rokovania boli aj odborné terénne exkurzie v území Banskoštiavnického geoparku, počas ktorých mali možnosť účastníci navštíviť expozície geoparku vybudované tak v exteriéroch, ako aj interiéroch významných partnerov. Boli nimi napr. Náučná geologická expozícia v priestoroch Banského múzea v prírode, Náučný geologický chodník Paradajs, Expozícia baníctva na Slovensku, či Expozícia virtuálnej reality.

Zástupcovia národných komisií geoparkov krajín V4 záverom rokovania pristúpili k slávnostnému aktu podpísania memoranda o spolupráci geoparkov krajín Vyšehradskej skupiny, čím položili základy ďalšej významnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a jej najbližšími susedmi.

Pri tejto príležitosti bola predstavená i odborná, populárno-náučná publikácia Geotopy Banskoštiavnického geoparku – vulkanizmus a stavba územia. Prostredníctvom prehľadných popisov, doplnených názornými grafickými a mapovými ilustráciami, predstavuje geotopy, ktoré vzbudzujú u čitateľa túžbu navštíviť danú lokalitu. Jej záverečná časť obsahuje zhrnutie poznatkov o stavbe výnimočného, impozantného Štiavnického stratovulkánu. To umožňuje pochopiť zložitosť geologickej stavby dotknutého územia z pohľadu vývoja v dávnej minulosti, ako aj stavu v súčasnosti.

 

Viac informácií tu:

https://www.geopark.sk/geoparky-a-slovenske-predsednictvo-vo-vysehradskej-skupine-rokovanie-zastupcov-narodnych-komisii-geoparkov-krajin-v4/

Vytlačiť