Súťaž o 18. Európsku cenu obnovy dediny

Súťaž o 18. Európsku cenu obnovy dediny

Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE) vyhlásilo súťaž o 18. Európsku cenu obnovy dediny s mottom „V ústrety budúcnosti“.  Toto ocenenie je  sprevádzané zámerom objaviť predovšetkým výrazné a príkladné procesy pri rozvoji a obnove vo vidieckych komunitách a odmeniť ich na základe vybraných hlavných projektov. Sú pritom zohľadňované príslušné východiskové podmienky, ekonomický a sociálno-kultúrny kontext, ako aj normy špecifické pre danú krajinu a jej osobitosti.

Najdôležitejšie kritérium je to, aby projekty a procesy boli v súlade s „Koncepciou Európskej pracovnej skupiny pre rozvoj vidieka a obnovu dediny pre udržateľný rozvoj európskych dedín a obcí“ a prispievali k posilneniu budúcej životaschopnosti vidieckych oblastí a k pozdvihnutiu ich životnej kvality.

Súťaž teda uprednostňuje tie obce,

 • ktoré sa postavili čelom k aktuálnym výzvam v ich prostredí s pomocou udržateľných, inovatívnych a moderných projektov a spustili komplexné procesy rozvoja;
 • ktoré majú za cieľ zapojiť všetky skupiny obyvateľstva do miestneho diania a týmto spôsobom získavajú rôzne perspektívy, ďalšie horizonty a rôznorodejšie nápady;
 • ktoré sú si vedomé dôležitosti a nevyhnutnosti spolupráce a v súlade s tým využívajú siete, ako aj komunálne a regionálne prepojenia.

Motto „V ústrety budúcnosti“ zohľadňuje skutočnosť, že veľké výkyvy posledných rokov a obrovské výzvy, s ktorými boli ľudia konfrontovaní, zanechali hlboké stopy. Na mnohých miestach zostali následky ako pesimizmus, spoločenský zmätok a paralyzujúci strach.  Motto „V ústrety budúcnosti“ chce byť preto signálom, že okrem hrozieb by sme mali s odvahou a nadšením pre budúcnosť rozpoznať a využiť aj príležitosti, ktoré sú charakteristické pre formovanie vlastného životného priestoru.

Hodnotiace kritéria

Ústrednou otázkou hodnotenia je to, ako zareagovala zúčastnená obec na silné a slabé stránky, ako aj vnútorné a vonkajšie hrozby a príležitosti zistené na začiatku obnovovacích aktivít a v ich priebehu. Pritom ide v rovnakej miere o kvalitu a obsahové zameranie projektov a o využívané metódy.

A.  Metódy a stratégie

 1. Vlastná iniciatíva a spolupráca spoluobčanov
 2. Interakcia medzi obyvateľmi, politikou a správou obce
 3. Komunálna a medziregionálna spolupráca, verejno-súkromné partnerstvá a prepojenia
 4. Zahrnutie odbornosti do koncepcie, poradenstva, plánovania a sprevádzania procesov
 5. Zhoda a celistvosť

B.  Tematické oblasti a ciele

 1. Ekológia: zodpovedné využívanie zdrojov v súlade s obehovým procesom, využívanie obnoviteľných surovín, výroba obnoviteľnej energie; ochrana životného prostredia a prírody, ako aj posilnenie biodiverzity; ochrana klímy a prispôsobenie sa klimatickým zmenám
 2. Ekonomika: posilnenie pracovných príležitostí priaznivých pre región, ako aj ekologického poľnohospodárstva a lesníctva, ktoré sú odolné voči klimatickým zmenám; zveľaďovanie kultúrnej krajiny a podpora regionálnych reťazcov vytvárajúcich hodnoty
 3. Spoločnosť: Vytváranie moderných sociálnych inštitúcií, podpora vzdelania a ďalšieho vzdelávania, inklúzie, ako aj zdravotnej a lekárskej starostlivosti, posilňovanie verejného blaha a účasť všetkých generácií, pohlaví, národností a menšín na hospodárskom, sociálnom a kultúrnom živote
 4. Zabezpečenie udržateľných a dlhodobo dostupných verejných služieb v oblastiach: miestne zásobovanie, mobilita a komunikačná infraštruktúra; využitie možností digitalizácie
 5. Zachovanie, prestavba a udržateľná revitalizácia existujúcich budov, ako aj novej výstavby s osobitným dôrazom na kvalitu, šetrenie zdrojov a stavebnú kultúru typickú pre daný región; zachovanie, moderný rozvoj a vytváranie kultúrnej krajiny, ako aj otvorených, krajinných a verejných priestorov
 6. Podpora umeleckej angažovanosti, športových aktivít a kvalitných voľnočasových aktivít; zachovanie, udržovanie a ďalší rozvoj kultúrneho dedičstva

Ocenenia

V súťaži o Európsku cenu obnovy dediny 2024 budú udelené nasledujúce ocenenia:

 • Európska cena za obnovu dediny 2024 – je určená pre víťaza.
 • Európske ceny za obnovu dediny zlaté pásmo – udeľujú sa tým účastníkom, ktorí čelia súčasným výzvam vo svojom regióne s udržateľnými, inovatívnymi a modernými projektmi a ktorí spustili komplexné procesy rozvoja vynikajúcej kvality.
 • Európske ceny za obnovu dediny strieborné pásmo – udeľujú sa tým účastníkom, ktorí dosiahli osobitné úspechy vo viacerých oblastiach komunitného rozvoja a ktorých hodnotenie je prevažne pozitívne.
 • Európske ceny za obnovu dediny bronzové pásmo – udeľujú sa tým účastníkom, ktorí dosiahli osobitné úspechy v jednotlivých oblastiach komunitného rozvoja
 • Je možnosť udelenia špeciálnych ocenení za výnimočné priekopnícke projekty v jednotlivých tematických oblastiach alebo za projekty metodického charakteru.

Účastníkom, ktorým nebude možné udeliť žiadnu cenu, bude udelené „Pochvalné uznanie“.

Udeľované nie sú žiadne peňažné ceny, ale vecné ceny, ako sú trofeje, plakety a certifikáty.

Účastnícke podmienky

Kto sa môže zúčastniť

 Za kraj, resp. región môže byť ako účastník súťaže nominovaný len

 • jedna dedina alebo
 • jedna vidiecka komunita (pozostávajúca z jednej alebo viacerých vidieckych sídiel/dedín/frakcií/katastrálnych spoločenstiev) alebo
 • medziobecné združenie (pozostávajúce z dvoch alebo viacerých vidieckych komunít), pričom počet obyvateľov by nemal prekročiť 20 000)

 

Slovenskú republiku bude na podujatí reprezentovať obec Korňa ako národný víťaz z roku 2023, a aj obec Čičmany. Premiérovo tak za existenciu celej súťaže posielame do európskeho kola dve slovenské dediny.

Viac informácií tu: https://dedinaroka.sk/europska-cena-za-obnovu-dediny-2024-je-vyhlasena/ 

Ďalšie novinky

EKOKÓDEX SAŽP – výsledky a plány

19. 2. 2024

EKOKÓDEX SAŽP – výsledky a plány

Slovenská agentúra životného prostredia a jej zamestnanci si uvedomujú, že pracovať v oblasti životného prostredia znamená byť svojmu okoliu príkladom uvedomelého správania. V roku 2022 sme preto prijali Ekokódex, ktorý je tvorený zásadami takéhoto správania. Kódex znamená dobrovoľný záväzok a snahu agentúry znižovať svoju ekologickú stopu, zlepšovať reputáciu a dôveryhodnosť voči sebe, partnerom a planéte.
Stretnutie pracovnej skupiny ENFORCE zamerané na prepravu nebezpečného odpadu

13. 2. 2024

Stretnutie pracovnej skupiny ENFORCE zamerané na prepravu nebezpečného odpadu

V dňoch 2. - 6. februára 2024 sa konalo ôsme stretnutie pracovnej skupiny ENFORCE zamerané na problematiku cezhraničnej prepravy nebezpečného odpadu a s tým spojenej aj nelegálnej prepravy. 
Certifikácia v envirovýchove

5. 2. 2024

Certifikácia v envirovýchove

Môže envirovýchovu poskytovať každý? Čo je a čo už nie je envirovýchova? Ako vyzerá, keď sa robí kvalitne? Odpovede na tieto otázky prináša systém certifikácie poskytovateľov environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (EVVO), ktorý nastavuje štandardy pre existujúce a návod pre budúce subjekty pôsobiace v envirovýchove. Manažérom dáva signál, kam smerovať svoju materiálnu či finančnú podporu. Širokej a školskej verejnosti umožňuje zorientovať sa v ponuke aktivít a služieb v tejto oblasti a vybrať si tie kvalitné.