Svetový deň vody

22.03.2023
Svetový deň vody

22. marca si každoročne pripomíname Svetový deň vody. Je to medzinárodný deň oslavy vody a hlavne príležitosť dozvedieť sa viac o problémoch súvisiacich s vodou. Témou toho aktuálneho je „urýchlená zmena“ v kontexte vyriešenia krízy nedostatku vody a osvety v oblasti hygieny. Význam a dôležitosť vody pre ľudstvo, ekosystémy a krajinu sme zdôrazňovali žiakom súkromného gymnázia v Banskej Bystrici.

História Svetového dňa vody siaha do roku 1992, kedy konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji odporučila oslavovať deň vody na medzinárodnej úrovni. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov reagovalo vymenovaním 22. marca 1993 za prvý Svetový deň vody, od tej doby sa koná každoročne. Každý rok udáva agentúra OSN UN-WATER, ktorá koordinuje činnosť OSN súvisiacu s problematikou vody, tému Svetového dňa vody zodpovedajúcu súčasnej alebo budúcej výzve.

V spolupráci s centrom Europe Direct UMB sme pri tejto príležitosti zorganizovali prednášku Zmena klímy a zadržiavanie vody v krajine. Cieľovou skupinou boli vyššie ročníky žiakov a študentov gymnázia. Interaktívna prednáška bola zameraná na:

- hlavné prejavy zmeny klímy a ich dôsledky na celú krajiny (lesnú, poľnohospodársku, urbanizovanú), najmä vo vzťahu k vode

- vysvetlenie, prečo je potrebné vodu v krajine zadržiavať

- kľúčové postavenie lesa a nelesnej drevinovej vegetácie pri zadržiavaní vody v krajine a na ohrozenia lesa pri plnení tejto funkcie

- problematické zadržiavanie vody v poľnohospodárskej krajine

- kaskádové dôsledky zmeny klímy a adaptačné opatrenia.

Veríme, že osveta a informovanosť motivuje študentov a žiakov k lepšiemu správaniu vo vzťahu k vode.

Fotogaléria


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.