Tridsať rokov existencie sme oslávili ENVIROKONFERENCIOU

01.08.2023
Tridsať rokov existencie sme oslávili ENVIROKONFERENCIOU

Pri príležitosti tridsaťročnej existencie Slovenskej agentúry životného prostredia sme v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku usporiadali dvojdňovú ENVIROKONFERENCIU v stredisku v X-BIONIC Sphere v Šamoríne. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 300 účastníkov.

Program počas 26. a 27. júna 2023 pozostával z odborných prednášok a terénnej exkurzie. Prednášajúci sa vo svojich prezentáciách venovali úspešnosti napĺňania cieľov agentúry, aktivitám a spoluprácam s orgánmi štátnej i verejnej správy a s mimovládnymi organizáciami. Pozornosť sa zamerala aj na rozvoj environmentalistiky, používanie nástrojov environmentálnej politiky, ochranu biodiverzity, monitorovanie kvality ovzdušia, vody a pôdy i riadenie tokov odpadov. Samostatnou kapitolou boli príspevky o zabezpečení prístupu verejnosti k informáciám o životnom prostredí, možnosti poradenstva a spôsoby zvyšovania informovanosti verejnosti. Odborný program sa sústredil aj na činnosti v našom jedinom pobytovom stredisku Dropie, ktoré sa špecializuje na exteriérovú environmentálnu výchovu. Stredisko sa nachádza na Dolnom Žitnom ostrove a zabezpečuje neformálne vzdelávanie formou praktickej environmentálnej výchovy pre širokú cieľovú skupinu. Programy sa realizujú v slovenskom aj v maďarskom jazyku.

Na ENVIROKONFERENCII odzneli aj prezentácie o fungovaní sekcie fondov EÚ a jej hlavných projektových činnostiach v prospech životného prostredia. Dôležité miesto v programe mal aj Plán obnovy a odolnosti SR, z ktorého sa u nás realizuje obnova domov. Poobedný program prvého dňa konferencie mal formu workshopov, premietania filmov s environmentálnou tematikou, vedomostných kvízov a športových aktivít. Bodkou za prvým dňom bola slávnostná večera s neformálnym večerným programom.

V druhý deň konferencie bol naplánovaný výlet loďou a exkurzia k vodnému dielu Gabčíkovo, v rámci ktorej boli preplavené plavebné komory. Počas celej plavby prebiehal odborný výklad o výstavbe tohto unikátneho vodného diela, ktoré prevádzkuje štátny podnik Vodohospodárska výstavba.

K 30. výročiu vzniku Slovenskej agentúry životného prostredia sme v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku vytvorili videá, ktoré zachytávajú vybrané projektové aktivity vo verejnom záujme. Pozrieť si ich môžete tu: https://www.youtube.com/watch?v=j78g9yx7Onk

Fotogaléria


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.