Verejný odpočet SAŽP

24.05.2024
Verejný odpočet SAŽP

Dňa 21.05.2024 sa v priestoroch Slovenskej agentúry životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica uskutočnil Verejný odpočet činnosti SAŽP za rok 2023 v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1189 z 19. decembra 2001 s nasledovným programom:

  1. Úvodné slovo: PhDr. Juraj Moravčík, generálny riaditeľ SAŽP. Počas svojej prezentácie GR SAŽP zhodnotil situáciu v organizácii v roku 2023 a načrtol základné úlohy a smerovanie činnosti SAŽP v roku 2024.
  2. Základné informácie o SAŽP:  doc. RNDr. Juraj Bebej, CSc., poverený zastupovaním riaditeľa sekcie environmentalistiky  (prezentácia)
  3. Činnosť Sekcie environmentalistiky SAŽP v roku 2023:  doc. RNDr. Juraj Bebej, CSc., poverený zastupovaním riaditeľa sekcie environmentalistiky SAŽP   (prezentácia)
  4. Činnosť Sekcie riadenia projektov SAŽP v roku 2023: Ing. Adam Stano, riaditeľ sekcie riadenia projektov SAŽP  (prezentácia)
  5. Činnosť Sekcie environmentálnej informatiky SAŽP v roku 2023: Ing. Marek Hubáček, riaditeľ Sekcie environmentálnej informatiky  SAŽP  (prezentácia)
  6. Činnosť Sekcie ekonomiky a prevádzky SAŽP v roku 2023:  Ing. Katarína Soláriková, Útvar generálneho riaditeľa SAŽP (prezentácia)
  7. Činnosť Sekcie plánu obnovy SAŽP v roku 2023: Ing. Richard Švirk, riaditeľ Sekcie plánu obnovy SAŽP  (prezentácia)
  8. Diskusia a záver

Detailné informácie o činnosti SAŽP a základných ekonomických ukazovateľoch v roku 2023 sú uvedené vo Výročnej správe SAŽP za rok 2023.

 


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.