Využitie zrážkovej vody v sídlach a spôsoby financovania vodozádržných opatrení

18.09.2023
Využitie zrážkovej vody v sídlach a spôsoby financovania vodozádržných opatrení

Ako čo najdlhšie bezpečne zadržať zrážkovú vodu v sídlach, ako ju využiť na zlepšenie mikroklímy sídiel, ako ju odviesť do pôdy k rastlinám, a ako si ju „odložiť“ na suchšie časy, o tom sa rozprávali zainteresovaní odborníci a bežní užívatelia zrážkových vôd na odbornom seminári. Ten sa konal 12. 09. 2023 v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene.

Zrážková voda, alebo voda z povrchového odtoku, je voda zo zrážok, ktorá nevsiakla do zeme, ale je odvedená z terénu alebo z vonkajších častí budov do povrchových a podzemných vôd. Zrážková voda predstavuje obrovský zdroj vody, ktorý nám môže pri ľahostajnom prístupe k jej potenciálu nedoceniteľne chýbať v záhradách rodinných domov, vo verejných priestranstvách, v krajine, alebo robiť problémy v kanalizačnom systéme a pri čistení odpadových vôd.

Intenzívna urbanizácia v povodiach, zväčšujúci sa podiel spevnených povrchov, čierne stavby na vodných tokoch, nedostatočná vodohospodárska infraštruktúra sú najvypuklejšie príklady charakteristík rozvoja sídiel, ktoré urýchľujú nástup sucha, nedostatku vody, povodní a iných dôsledkov zmeny klímy, a nútia nás nastúpiť na cestu udržateľného manažmentu zrážkových vôd v sídlach.

Seminár priniesol príklady realizácie vodozádržnych opatrení, ale aj ukážky prípadov, keď si odtok dažďových vôd nájde cestu, ktorá nás neteší. Vyzdvihnutá bola nevyhnutnosť systematického plánovania vodozádržných opatrení a zelenej infraštruktúry. Poukázané bolo na potrebu dopracovania jednoznačných metodických usmernení k nakladaniu s dažďovými vodami, prehodnotenie  niektorých v súčasnosti už nevyhovujúcich technických parametrov, vypracovanie chýbajúcich noriem na vsakovanie vody, pevnejšie ukotvenie podpory vodozádržných opatrení v legislatíve alebo vypracovanie chýbajúcej legislatívy na využívanie vody zo zrážok ako úžitkovej vody. Zástupcovia Envirofondu (EF), MŽP SR a MIRRI SR predstavili svoje možnosti poskytovania finančnej podpory na realizáciu vodozádržných opatrení. V rámci diskusie tiež odzneli  zámery na pripravované nové zameranie výziev, napr. možnosť zakúpenia fekálnych vozidiel obcami, ale aj informácie o dôvodoch, prečo niektoré opatrenia (napr. domové ČOV) nie je zatiaľ možné zo zdrojov EF alebo zdrojov EÚ podporovať. Posledným bodom programu seminára bola prehliadka areálu Technickej univerzity vo Zvolene, ktorý je pekným príkladom, ako využívať zrážkovú vodu zo striech na osvieženie a oddych pri fontáne, zlepšenie mikroklímy vodnými plochami a zelenou strechou, a vytvorenie podmienok na život v bioretenčných jazierkach.

Seminár organizovala Slovenská agentúra životného prostredia a Ministerstvo životného prostredia v rámci Národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.

Prezentácie a závery zo seminára sú dostupné na web-stránke


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.