Workshop k návrhu Správy o stave ŽP za rok 2022

Workshop k návrhu Správy o stave ŽP za rok 2022

V priestoroch Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave sa 7. novembra konal workshop Environmentálne dáta, informácie a hodnotenia, ktorý organizovalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia.

Úvodná prednáška sa týkala diskusnej štúdie venovanej vývoju komunálnych odpadov na Slovensku, predstavený bol aj on-line portál www.predchadzajmeodpadu.sk. Účastníci sa ďalej dozvedeli podrobnejšie informácie o monitoringu vybraných zložiek životného prostredia, ako je kvalita ovzdušia a zaťažené územia v poľnohospodárskej krajine. Predstavená bola publikácia Globálne megatrendy v životnom prostredí a Ekomapa ako nástroj zvyšovania environmentálneho povedomia, a tiež aj skúsenosti so zapájaním škôl do monitorovania kvality ovzdušia v Trenčianskom samosprávnom kraji.

Popoludňajší program bol zameraný na diskusiu ku kľúčovým zisteniam týkajúcich sa životného prostredia v zmysle návrhu Správy o stave životného prostredia SR v roku 2022 a možnosti aktívnejšieho zapojenia mladej generácie do diania v oblasti starostlivosti o životné prostredie. Prizvaní prednášajúci boli zástupcovia rezortných aj mimorezortných organizácií a z Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

Workshop priniesol množstvo nápadov a námetov, ako podporiť či zapojiť mladých ľudí a zvýšiť ich záujem o životné prostredie.

Prezentácie a závery z workshopu sú dostupné tu: https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/hodnotenie-zivotneho-prostredia/workshopy.html

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť