Do národného ocenenia ENVIROMESTO sa môžu mestá prihlasovať už len pár dní

25.05.2023
Do národného ocenenia ENVIROMESTO sa môžu mestá prihlasovať už len pár dní

Konečným termínom pre podávanie prihlášok do národného ocenenia ENVIROMESTO 2023 je 5. jún. Jeho cieľom je poukázať na potrebu zlepšovania mestského životného prostredia a zároveň oceniť samosprávy, ktoré idú príkladom. Práve táto kampaň je ideálnou príležitosťou predstaviť verejnosti a obyvateľom úsilie, ktoré slovenské mestá vyvíjajú v konkrétnych oblastiach ochrany a tvorby životného prostredia.

Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia otvorili 4. ročník kampane ENVIROMESTO 2023 začiatkom mája s ambíciou oceniť tie samosprávy, ktoré odzrkadľujú pozitívny, hodnotný a inovatívny prístup k starostlivosti o mestské životné prostredie. Zapojiť sa môže každá obec so štatútom mesta. Hodnotiaca komisia bude posudzovať aktivity s environmentálnym dopadom na mestské prostredie, ktoré samospráva zrealizovala za posledné dva roky do uzávierky prihlášok. Tie je potrebné poslať elektronicky do 5. júna na adresu enviromesto@sazp.sk.

Prihlásené mestá zabojujú o tri ocenenia v týchto oblastiach:

A. Zelené a obehové hospodárstvo

B. Ochrana prírody a krajiny

C. Zdravé mesto

Laureátom národného ocenenia ENVIROMESTO 2023 môže byť len tá samospráva, ktorá sa prihlási do všetkých oblastí a preukáže komplexné výsledky. Počas predchádzajúcich ročníkov boli ocenené samosprávy napríklad za nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom, za aktívny prístup k riešeniu problematiky mobility v meste či za ochranu vtáctva v mestskom prostredí.

V poslednom ročníku ocenenia ENVIROMESTO si prvenstvo v oblasti Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra odnieslo mesto Púchov. „Získať ocenenie bolo pre nás nielen motiváciou neuspokojiť sa s doterajším, ale prichádzať stále s niečím novým a vytvoriť tak krajšie, zelenšie a čistejšie mesto pre všetkých. Príkladom je naša snaha neustále zvyšovať mierutriedenia odpadu v meste či aktuálne zavádzaná novinka elektronickej evidencie odpadu,“ uviedla primátorka Púchova Katarína Heneková.

V oblasti Ochrany ovzdušia bodovalo pred dvoma rokmi mesto Nitra. „Ide o výbornú platformu pre výmenu skúseností medzi samosprávami v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia v mestskom sídle. Súťaž je pre nás motivátorom implementovať overené, dostupné riešenia a zároveň je pre nás „inšpiromatom“, nakoľko vieme nazrieť do „environmentálnej kuchyne“ iných miest,“  ozrejmil Štefan Lančarič z odboru životného prostredia MsÚ v Nitre.

V oblasti Adaptácia a zmierňovanie dopadov zmeny klímy dominovala v ročníku 2021 Skalica, za komplexnosť prístupu v budovaní vodozádržných opatrení. „Avšak to najdôležitejšie je, že táto cena ukazuje obyvateľom nášho mesta, že realizáciou viacerých projektov a aktivít sa snažíme prispieť k ochrane životného prostredia, jeho skvalitňovaniu a k ochrane prostredia pred zmenou klímy.  Zároveň je toto ocenenie odmenou pre všetkých zamestnancov Mesta Skalica, ktorí sa každý deň snažia prispieť svojou prácou ku skvalitňovaniu života v meste aj realizáciou zelených riešení,“ uzavrela primátorka Skalice Oľga Luptáková.

Laureátom ocenenia ENVIROMESTO 2021 bol Trenčín, ktorý presvedčil hodnotiacu komisiu komplexným prístupom k riešeniu problematiky životného prostredia a zároveň ovládol aj súťažnú oblasť Prechod na zelené hospodárstvo.

Všetky potrebné dokumenty, vrátane samotnej prihlášky, sú dostupné na webovom sídle https://www.sazp.sk/enviromesto/.Súčasťou udeľovania titulu ENVIROMESTO 2023 sú odborné organizácie: Združenie miest a obcí Slovenska, Slovenský hydrometeorologický ústav, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo dopravy SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru, Mesto Trenčín, Úrad verejného zdravotníctva SR.

Foto: zapojené mestá z minulých ročníkov ocenenia

Fotogaléria


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.