O prostriedky zo Zeleného vzdelávacieho fondu je možné žiadať len do konca apríla

O prostriedky zo Zeleného vzdelávacieho fondu je možné žiadať len do konca apríla

Ministerstvo životného prostredia SR už tradične prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia vyhlasuje Zelený vzdelávací fond. Cieľom 5. ročníka je podporiť environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu na území Slovenskej republiky. Dotácie na rok 2023 sú financované z prostriedkov Environmentálneho fondu.

Po úspešnej minuloročnej realizácii Zeleného vzdelávacieho fondu Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) ešte koncom februára zverejnila na webovom sídle https://zelenyvzdelavacifond.sk/sk znenie novej výzvy. Podpora je určená na výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, verejnosť a pedagogických pracovníkov. Oproti minulému ročníku nastali výraznejšie zmeny, a to najmä v prípade oprávnenosti žiadateľov. Ku školám a občianskym združeniam, ktoré existujú a realizujú envirovýchovnú činnosť aspoň dva roky,  pribudli správy národných parkov ako príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR.

Ďalšia výrazne pozitívna zmena nastala vo výške dotácie, o ktorú môže žiadateľ požiadať. Po novom je to 8000 EUR s DPH pri dodržaní 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu. Úpravami oproti vlaňajšiemu ročníku prešli aj v aktivity jednotlivých Činností ZVF1, ZVF 2, ZVF3 a znenie oprávnených a neoprávnených nákladov projektového zámeru.

Žiadosti je možné podávať do 28. apríla 2023, pričom podporené projektové zámery je potrebné uskutočniť do 31. decembra 2023. Všetky potrebné dokumenty, vrátanie detailného znenia výzvy, rovnako i s aplikáciou na podávanie žiadosti nájdete na stránke https://zelenyvzdelavacifond.sk/

Foto: Rastlislav Staník, SAŽP

Prílohy

ZVF 2023 TS (DOCX, 122 KB)

Ďalšie novinky

Nakupujem, teda som

4. 3. 2024

Nakupujem, teda som

Všetci nakupujeme podľa nejakých preferencií – s ohľadom na cenu, zvyk, praktickosť, čas. Častokrát však pritom zabúdame na ekologický aspekt. Neuvedomujeme si, že nakupovanie negatívne prispieva ku zmene klímy. Obsah našich nákupných košov sa neraz mení na obsah smetných košov. Veľa napovedajú aj aktuálne čísla, podľa údajov Štatistického úradu SR sme v roku 2022 na Slovensku vytvorili 2,6 mil. ton komunálneho odpadu. Je to priemerne 478 kg na osobu, čo predstavuje približne 1,3 kg odpadu na deň.
Verejné pripomienkovanie

1. 3. 2024

Verejné pripomienkovanie

Zapojte sa do pripomienkovania revidovaného návrhu osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky "Environmentálne vhodný produkt" pre skupinu produktov "Tuhé ušľachtilé palivá z biomasy". Materiál je vypracovaný v zmysle zákona č. 469/2002 Z. z.  o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov. 
SAŽP na Circular Summit po prvýkrát v Bratislave

28. 2. 2024

SAŽP na Circular Summit po prvýkrát v Bratislave

V Bratislave sa konal Circular Summit po prvý raz v histórii. V priestoroch Mlynice sa stretlo až 240 účastníkov, prebiehalo 5 inšpiratívnych panelových diskusií a 4 podnetné workshopy. V programe mala zastúpenie aj SAŽP prostredníctvom workshopu o zelenom verejnom obstarávaní, ktorý viedol odbor environmentálneho manažérstva v spolupráci s Circular Shield. Účastníci sa oboznámili s možnosťami, podmienkami a výhodami zeleného verejného obstarávania, ako aj súvisiacim environmentálnym značením, pričom si rozšírili rozhľad o širokú škálu príkladov z praxe.