GNÚSES

Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability (GNÚSES) vyjadruje základný rámec priestorovej ekologickej stability územia Slovenska. Predstavuje priestorové usporiadanie ekologicky najvýznamnejších zachovalých prírodných území (najmä lesov, mokradí, brál, sprievodných porastov vodných tokov a pod.) a vyjadruje vzťah a postavenie ekologicky stabilných území Slovenska v prepojení na európsky systém ekologicky stabilných území, čím vytvára významný dokument pre stratégiu ochrany ekologickej stability, biodiverzity a genofondu Slovenskej republiky.

 

GNÚSES bol schválený uznesením vlády č. 319 z 27. apríla 1992. V roku 2000 bol aktualizovaný a zapracovaný do Koncepcie územného rozvoja Slovenska, ktorej záväzná časť bola schválená Nariadením vlády SR. č. 528/2002 Z.z

GNÚSES 2000

Priestorové údaje Generelu územného systému ekologickej stability, 2000 (biocentrá a biokoridory) sú sprístupnené prostredníctvom nasledujúcej služby:

ArcGIS REST služba: https://arc.sazp.sk/arcgis/rest/services/uses/gnuses/MapServer

Generel územného systému ekologickej stability. /jpg/

RÚSES

Dokument regionálneho územného systému ekologickej stability (RÚSES) predstavuje dokument určený na zabezpečenie územného systému ekologickej stability a ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života v určitom regióne. Dokument RÚSES v zmysle zákona obstaráva a schvaľuje Okresný úrad.

Obsah dokumentu RÚSES je ustanovený vyhláškou MŽP SR č. 158/2014 Z. z. (príloha č. 23 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.).

Dokument RÚSES ako dokumentáciu ochrany prírody a krajiny vyhotovuje organizácia ochrany prírody alebo fyzická osoba alebo právnická osoba zapísaná ministerstvom v osobitnom zozname (odborne spôsobilá osoba).  

 

Etapy spracovania a aktualizácie dokumentov RÚSES v SR

V období 1993-1995 sa spracovávali dokumenty RÚSES všetkých okresov SR podľa vtedajšieho územnosprávneho členenia územia. Jednotlivé dokumenty RÚSES vychádzali z GNÚSES a rozpracovali problematiku ÚSES na úrovni okresov v mierke M 1 : 50 000. Tvorili základný krajinnoekologický podklad pre spracovanie územnoplánovacích dokumentácií veľkých územných celkov (VÚC). Spracovávané boli podľa Metodických pokynov pre vypracovanie dokumentov ÚSES (SAV Banská Štiavnica, Šteffek J., Múdry P. a kol.), schválených vo februári 1993 MŽP SR a podľa Manuálu pre tvorbu ÚSES spracovaných SAŽP (Jančura P. a kol., 1994).

V období 2005-2008 sa aktualizovali dokumentácie RÚSES vybraných okresov, ich spracovateľom bola SAŽP. Príslušnými okresnými úradmi boli schválené nasledujúce dokumentácie:

Aktualizácia dokumentov RÚSES v rámci tejto etapy metodologicky vychádzala z Metodických pokynov na vypracovanie projektov regionálnych ÚSES a miestnych ÚSES (Izakovičová, 2000).

V období 2009-2013 sa aktualizovalo 22 dokumentov RÚSES v rámci riešenia projektu z OPŽP „Podpora ochrany lokalít NATURA 2000 začlenením do celopriestorového systému ekologickej stability“, ktoré spracovávala Slovenská agentúra životného prostredia. Spracovávané boli podľa Metodických pokynov na vypracovanie aktualizovaných dokumentov RÚSES (SAŽP, 2009). Príslušnými okresnými úradmi boli schválené dokumenty pre nasledujúce okresy: 

Aktualizované dokumenty z obdobia 2019-2021 boli vytvorené v rámci projektu OPKŽP "Spracovanie dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry (RÚSES II)"  a  sú zverejnené na stránke: https://www.sazp.sk/projekty-eu/ruses-ii.html.

Prílohy

   V roku 2015 boli na MŽP SR schválené Metodické pokyny na vypracovanie dokumentov RÚSES (SAŽP, 2014), ktoré tvoria metodologické východisko pre aktualizáciu ďalších dokumentov RÚSES.

  Priestorové údaje návrhových máp (biocentrá a biokoridory) dokumentov RÚSES aktualizovaných od roku 2005 do súčasnosti sú sprístupnené prostredníctvom nasledujúcich služieb:

  ArcGIS REST služba: https://arc.sazp.sk/arcgis/rest/services/uses/ruses/MapServer
  ArcGIS WMS služba: https://arc.sazp.sk/arcgis/services/uses/ruses/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
  ArcGIS WFS služba:  https://arc.sazp.sk/arcgis/services/uses/ruses/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

   

  MÚSES

  Dokument miestneho územného systému ekologickej stability predstavuje dokument určený na ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života na miestnej úrovni.

  Dokument v zmysle zákona obstaráva a schvaľuje obec. Územné systémy ekologickej stability lokálnej úrovne sa riešia v SR v dvoch procesoch:

  • v rámci územného plánovania
  • v rámci projektov pozemkových úprav

  Obsah dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability ustanovuje vyhláška MŽP SR č. 492/2006 Z.z. (príloha č. 24 k vyhláške).

  Vytlačiť