Ekoinovačné Slovensko 2019 – „Digitalizácia a inovácie pre obehové hospodárstvo“

 

Ekoinovačné Slovensko 2019

„Digitalizácia a inovácie pre obehové hospodárstvo“

5.- 6. november 2019

Bratislava

Hotel Crowne Plaza, Hodžovo námestie 2, 816 25 Bratislava

Závery konferencie EIS

Zborník

 

Blok I

Digitalizácia a obehové hospodárstvo – postrehy z najnovšej práce OECD – Eva Barteková, OECD Environment Directorate

Platforma pre obehové hospodárstvo na Slovensku – Denisa Rášová, CIRCULAR SLOVAKIA

 

Blok II

Fond inovácií a technológií – Radoslav Vašina, Slovak Business Agency

Mikropôžičkový program – Renata Pokorská, Slovak Business Agency

Multimediálna environmentálna edukácia prostredníctvom najmodernejších digitálnych technológií – Marian Zelina, Moving Environment

Téma odpadového hospodárstva v Programe HORIZONT 2020 – Miroslava Tužinská, Centrum vedecko-technických informácií

 

Blok III (I. časť)

Budúcnosť práce – Radoslav Mizera, SOLVED

CYRKL – Digitalizace trhu nakládání se zdroji – Cyril Klepek, CYRKL

Energeticky efektívny cloud computing možnosti politiky pre zelené verejné obstarávanie – Francesca Montevecchi, Environment Agency Austria

Hodnocení ekoinovací, dosud nevyužitý potenciál – Jiří Študent, České ekologické manažerské centrum

EMASeasy: Riadenie udržateľnosti v.4.0 v novej ekonomike – Roman Gdovjak, Slovenská agentúra životného prostredia

 

Blok III (II. časť)

Ako dáta revolučne menia spôsob riadenia odpadu – Andrea Basilova, Sensoneo

Blockchain, to nie sú iba virtuálne peniaze. Aké možnosti prináša v ére digitalizácie – Martin Mrva, DECENT

Informačný systému odpadového hospodárstva – aktuálny stav projektu – Ivan Kapitáň, Ministerstvo životného prostredia SR

Prepojenie inteligentných riešení s prínosom pre odpadové hospodárstvo a klímu – Marián Kobolka, JRK Slovensko

Presné poľnohospodárstvo a lesníctvo s využitím umelej inteligencie – Peter Malík, Ústav informatiky SAV

TELLMYS - Tell Me Your Story - Gabriela Mezeiová, Nitka oz

 

Cieľ konferencie:

Cieľom konferencie je diskutovať o možnostiach digitalizácie pre podporu obehového hospodárstva na Slovensku, podmienkach pre rozvoj digitalizácie na úrovni štátnej a verejnej správy, v podnikateľskom sektore a eventuálnych prekážkach a rizikách rozvoja digitalizácie pre podporu obehového hospodárstva a zavádzania inovácií.

Konferencia vytvára priestor na prezentáciu, diskusiu a výmenu praktických skúseností na tému prepojenia digitalizácie a obehového hospodárstva, digitálnych technológií a udržateľnosti, dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky, príkladov dobrej praxe v prepojení na digitalizáciu (napr. digitálne technológie ako Internet vecí, Big Data, Umelá inteligencia, Blockchain, Cloud computing, 3D tlač, Online platformy).

 

Tematické zameranie konferencie:

- Strategický a koncepčný rámec  pre obehové hospodárstvo (so zameraním na digitalizáciu)

- Digitalizácia pre podporu obehového hospodárstva v podnikoch -  dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky (EMAS , Ecolabel, GPP)

- Príklady dobrej praxe, riešenia a skúsenosti

- Informačné platformy pre vzdelávanie a osvetovú činnosť v oblasti obehového hospodárstva – programy, aktivity a skúsenosti

- Financovanie inovácií pre obehové hospodárstvo

 

 


 

 

 

ECO-INNOVATION SLOVAKIA 2019
Digitalisation and Innovation for the Circular Economy


5th-6th November 2019
Bratislava
Hotel Crowne Plaza, Hodžovo námestie 2, 816 25 Bratislava

 

 

Block I

Digitalisation and circular economy insights from the recent OECD work – Eva Barteková, OECD Environment Directorate
Platform for circular economy in Slovakia – Denisa Rášová, CIRCULAR SLOVAKIA

Block II

Multimedia environmental education through the latest digital technologies – Marian Zelina, Moving Environment
The topic of waste management in the HORIZONT 2020 Program – Miroslava Tužinská, Slovak Centre of Scientific and Technical Information
Micro-loan program – Renata Pokorská, Slovak Business Agency
Innovation and Technology Fund – Radoslav Vašina, Slovak Business Agency

Block III (Part I)

Energy – efficient cloud computing: policy options for Green Public Procurement – Francesca Montevecchi, Environment Agency Austria
Ecodesign or how to co-create sustainable solutions – Radoslav Mizera, SOLVED
Evaluation of eco-innovation, unutilized potential (ETV) – Jiří Študent, Czech Environmental Management Center
CYRKL – Digitalisation of the resource management market – Cyril Klepek, CYRKL
EMASeasy: Managing Sustainability V.4.0 in the new economy – Roman Gdovjak, Slovak Environment Agency

 Block III (Part II)

Waste management information system – current project status – Ivan Kapitáň, The Ministry of Environment of the Slovak Republic                                                                                                                                                                                                                                                                                                        How data revolutionary change the waste management methods – Andrea Basilova, Sensoneo
Linking smart solutions with benefits for waste management and climate – Marián Kobolka, JRK Slovensko
Precision agriculture and forestry with the possibility of artificial intelligence – Peter Malík, Institute of Informatics SAS
Blockchain is not just virtual money. What possibilities does it bring in the era of digitalisation? – Martin Mrva, DECENT
ELLMYS - Tell Me Your Story: B2C solution letting sustainable fashion customers make informed purchase decisions – Gabriela Mezeiová, Nitka oz


THE OBJECTIVE OF THE CONFERENCE
The objective of the conference is to discuss the possibilities of digitalisation for the circular economy support in Slovakia, conditions for the development of digitalisation at the level of state and public administration, in the business sector and potential obstacles and risks of the development of digitalisation for the circular economy support and innovation.
The conference provides space for the presentation, discussion and exchange of practical experiences on the interconnection of digitalisation and the circular economy, digital technologies and sustainability, voluntary environmental policy tools, examples of good practices with connection to digitalisation (e.g. digital technologies such as Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Blockchain, Cloud computing, 3D printing, Online platforms).

THEMATIC FOCUS OF THE CONFERENCE
- Strategic and conceptual framework for the circular economy (with a focus on digitalisation)
- Digitalisation to support the circular economy in enterprises - voluntary environmental policy instruments (EMAS, Ecolabel, GPP)
- Examples of best practices, solutions and experience
- Information platforms for education and awareness raising in the field of circular economy - programs, activities and experience
- Financing of innovation for the circular economy  

Vytlačiť